T: +386 (0)4 620 02 30
E: info@dopustek.si
Sledite nam: Facebook
Tudi tukaj: Instagram

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom ter priporočili TGZS. Sestavni del pogodbe za prijavo (prijavnice) je program potovanja z splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe o potovanju (naročnik) v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja. V primeru telefonske ali spletne prodaje se pogodba za prijavo na potovanje šteje za sklenjeno s prejetjem plačila na transakcijski račun Turistične agencije Dopustek ali pisno potrditvijo naročnika. Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Turistične agencije Dopustek in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Kadar turistična agencija Dopustek prodaja oziroma posreduje aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja navedenega na prijavnici, razen za storitve, ki jih je opravila Turistična agencija Dopustek (svetovanje, prijava ipd.). Splošni pogoji in določila posameznih organizatorjev, so vedno dostopni v njihovih katalogih in cenikih ter na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu Turistične agencije Dopustek. Za sklenjena zavarovanja veljajo splošni pogoji posameznih zavarovalnic.

V primerih, ko splošni pogoji organizatorja potovanja ne bi bili dostopni ali jasni, veljajo splošni pogoji Turistične agencije Dopustek, ki so vedno tudi podani ob rezervaciji.

To politiko lahko občasno spremenimo. Morebitne spremembe politike bomo objavili na tej strani. Z uporabo portala dopustek.si in pri komunikaciji z nami kot potencialni kupec naših storitev, se strinjate z vsakokratno tukaj navedeno politiko.

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Sestavni del pogodbe za prijavo (v nadaljevanju prijavnica) je program potovanja z splošnimi pogoji organizatorja potovanja. Podpisnik pogodbe o potovanju v imenu vseh prijavljenih oseb soglaša s prejetim programom in splošnimi pogoji organizatorja. V primeru telefonske ali spletne prodaje se pogodba za prijavo na potovanje šteje za sklenjeno s prejetjem plačila na transakcijski račun Turistične agencije Dopustek ali pisno potrditvijo naročnika (glej točko 4). Naročnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Turistične agencije Dopustek in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

Kadar Turistična agencija Dopustek, Suzana Dornik s.p. (v nadaljevanju Turistična agencija Dopustek) prodaja oziroma posreduje aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev, veljajo splošni pogoji odgovornega organizatorja navedenega na prijavnici, razen za storitve, ki jih je opravila Turistična agencija Dopustek (svetovanje, prijava ipd.). Splošni pogoji in določila posameznih organizatorjev so vedno dostopni v njihovih katalogih in cenikih ter na spletnih straneh organizatorjev, kadarkoli pa so na voljo tudi na prodajnem mestu TA Dopustek.

V primerih, ko splošni pogoji organizatorja potovanja ne bi bili dostopni ali jasni, veljajo splošni pogoji Turistične agencije Dopustek, ki so vedno tudi podani ob rezervaciji.

 1. CENE NA INTERNETU

Kontinuirano se maksimalno trudimo, da so na internetu objavljene cene čim bolj ažurne in natančne. 100% točnosti objavljenih cen ter 100% natančnosti pri preverjanju razpoložljivosti na žalost ne moremo zagotoviti, zato si pridržujemo pravico do napak še posebej pri internetni objavi cen kot tudi pri pravilnosti delovanja programskih kod za preverjanje razpoložljivosti.

Za aranžmaje, pri katerih portal razpoložljivosti ali cene on-line ne more preveriti, se šteje, da imajo značaj spletnega kataloga: prisotnost nekega aranžmaja oz. cene le-tega na spletnem portalu torej še ne pomeni, da je aranžma možno tudi rezervirati. Če imamo na internetu hkrati objavljenih več enakih aranžmajev z različno ceno, je načeloma pravilna najkasneje objavljena cena.

 1. VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega potovanja jamči izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisani način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (epidemija, pandemija, vojna, nemiri, stavke, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, ipd.).

 1. PRIJAVE, VPLAČILA IN SKLENITEV POGODBE

S prijavo ali naročilom (v nadaljevanju: prijava) poda naročnik organizatorju potovanja zavezujočo ponudbo (v smislu Obligacijskega zakonika) za sklenitev pogodbe za prijavo. To se lahko zgodi bodisi neposredno bodisi s posredovanjem potovalne agencije in v slednjem primeru nastopa potovalna agencija kot posrednik, ki deluje za tuj račun. Prijava je lahko podana pisno ob osebnem stiku, po elektronski pošti (v nadaljevanju e-pošta), faksu, preko internetnega obrazca, z uporabo elektronskih sredstev ter tudi ustno ali preko telefona. Prijavo ali naročilo naročnik poda na naslednje načine:

a.) s podpisom dokumenta “Pogodba za prijavo” pri osebnem kontaktu s potovalnim agentom;

b.) s pisno potrditvijo dokumenta “Pogodba za prijavo” ob uporabi sredstev za komuniciranje na daljavo s potovalnim agentom, zlasti preko e-pošte ali drugih elektronskih komunikacijskih sredstev. Po teh pogojih tudi že samo plačilo na osnovi prejetega (in ne nujno potrjenega) dokumenta “Pogodba za prijavo” šteje kot potrditev, zlasti če je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

c.) ko je na podlagi predhodno podanega zahtevka za rezervacijo preko spletnega obrazca, pisno potrjen dokument “Pogodba za prijavo” ali izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

d.) ko je na podlagi prejetega vabila k oddaji ponudbe (npr. informativna e-pošta potovalne agencije s cenami in opisom aranžmajev) izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

e.) ko je na podlagi predhodno ustno dogovorjene vsebine naročila izvedeno plačilo in je bodisi potrdilo o plačilu poslano na e-poštni naslov potovalne agencije bodisi je le-ta kako drugače obveščena o izvedenem plačilu;

f.) z digitalnim podpisom spletnega obrazca;

g.) ali na drug način, iz katerega jasno izhaja volja naročnika glede vsebine naročila.

V pravno-formalnem smislu je pogodba sklenjena, ko zavezujočo ponudbo naročnika sprejme organizator potovanja. Organizator potovanja praviloma sprejme zavezujočo ponudbo naročnika s potrditvijo rezervacije v rezervacijskem sistemu, ob tem je kreirana rezervacijska številka. V primerih prijave, opisanih v točki 4.c, 4.d, 4.e, 4.f in 4.g velja, da je pogodba sklenjena najkasneje takrat, ko potovalna agencija naročniku pošlje t.i. “čistopis / prijavnico” potrjene rezervacije oz. potovalni agent oz. agencija sporoči naročniku, da je “rezervacija fiksno potrjena”. V primeru, da organizator potovanja iz kakršnegakoli razloga ne potrdi rezervacije, bo potovalna agencija (ali organizator potovanja) o tem takoj obvestila naročnika, kar skladno s pravili Obligacijskega zakonika pomeni, da organizator potovanja ponudbe naročnika ni sprejel.

V primeru, da je naročnik po sklenitvi pogodbe v zamudi s plačilom in ne poravna svoje obveznosti tudi po prejetem opominu, si potovalna agencija pridržuje pravico stornirati (odpovedati) rezervacijo in za stroške odpovedi bremeniti naročnika.

Če ni pisno dogovorjeno drugače, se šteje, da je ob rezervaciji potrebno plačilo v višini 30% potovanja, razlika pa se poravna 14 dni pred začetkom potovanja (razen, če je ob rezervaciiji navedeno drugače). Če banka ali druga institucija zaradi kakršnega koli razloga ne izvede kupčevega plačila (npr. s kreditno kartico, ček, nakazilo ipd.), se naročnik zavezuje plačati dogovorjeno kupnino na drugi način. Zgornje določbe teh splošnih pogojev se smiselno uporabljajo tudi pri naročilu drugih storitev potovalne agencije (prodajalca), zlasti za nakup letalskih vozovnic, hotelskih namestitev, najema vozil ter naročila dodatnih storitev svojih strank (npr. športna prtljaga na letalu, rezervacija sedežev na letalu, vstopnice, zavarovanja, …).

 1. CENE ARANŽMAJA

Če ni izrecno dogovorjeno drugače, je cene za vse aranžmaje potrebno plačati v evrih. Organizator si pridrži pravico do spremembe cene v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute, cene prevoza zaradi sprememb cene goriva ter davkov oz. pristojbin za potovalne storitve. Povišanje cene je mogoče le, če organizator potovanja vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa o tem obvesti potrošnika jasno in razumljivo. Če povišanje cene presega osem odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potnik odstopi od pogodbe. Za dodatne storitve (npr. spremembe rezervacije, stornacija, prijavnina, svetovanje, urejanje vizumov, vstopnih obrazcev, rezervacija športne prtljage na poletu ipd.) potovalne agencije velja ločeni cenik spodaj.* V primeru, da potniku ureja vizum, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Plačilo vize veleposlaništvu je praviloma nepovratno, prav tako strošek urejanja agencije.

*

- Prijavnina: 15€ na prijavnico
- Priprava aranžmaja po meri: 25€
- Sprememba že potrjene rezervacije: 15€ + doplačilo po veljavni tarifi
organizatorja / prevoznika
- Administrativni stroški odpovedi aranžmaja: 25 na prijavnico
- Izpolnjevanje spletnih obrazcev / lokatorjev, vizumov, ESTE in podobno:
15€ + morebitni strošek samega obrazca / vizuma
- Pristojbina za rezervacijo in izdajo letalskih vozovnic (RSF): 50€ na
vozovnico
Vse naše zgoraj naštete storitve zaračunavamo nepovratno: v primeru
odpovedi (stornacije) prijavnice / naročila zaračunanega zneska ne vrnemo.

 1. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJETKOV IN OPIS STORITEV

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma opisu hotela, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« storitev. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja) ter pri obrokih je dodatno všteta pijača (lokalna). Manjše, nebistvene poškodbe opleska sobe in stavbnega pohištva, alge na fugah keramičnih ploščic, rege pri vratih, namenjene prezračevanju ter morebitne ostale drobne napake na opremi sobe, ki ne vplivajo bistveno na estetski izgled in njeno funkcionalnost, ne glede na kategorijo objekta ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne zmanjšujejo kakovosti bivanja gostov. Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V novejših hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat. Svetujemo, da potnik pred rezervacijo preveri režim delovanja klimatske naprave bodisi v organizatorjevem opisu hotela bodisi pri prodajalcu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja. Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine, namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo, v okviru svojih zmožnosti, poskusila zagotoviti zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.

Počitniški paketi z letalskim prevozom vključujejo tudi prevoz (“transfer”) letališče – hotel – letališče na destinaciji, če je tako dogovorjeno. Potnike na destinaciji pričaka lokalni predstavnik in jih usmeri na ustrezen avtobus, ki jih prepelje do hotela. Prisotnost predstavnika na avtobusu NI zagotovljena. Transfer lahko traja bistveno dlje, kot vožnja s taksijem, saj mora avtobus odložiti potnike v številnih hotelih. Če vas slednje moti, priporočamo, da bodisi vzamete taksi bodisi rezervirate zasebni transfer. Če transferja ne bi koristili, to prosim sporočite bodisi agenciji bodisi predstavniku. Lokalni predstavniki nemških organizatorjev potovanj govorijo nemško, njihovo znanje drugih tujih jezikov (npr. angleški jezik) pa NI zagotovljeno oz. je tudi v primeru poznavanja komunikacija omejena na nujni minimum. Obiski lokalnih predstavnikov v vseh hotelih NISO zagotovljeni – vedno več je aranžmajev, kjer je predstavnik organizatorja dosegljiv le telefonsko oz. “multimedijsko” (npr. e-mail, mobilne aplikacije). Če je organizator slovensko podjetje, je lokalni predstavnik praviloma slovensko govoreč, vendar slednje vedno ne velja (v kolikor je to za vas zelo pomembno, preverite s svetovalcem). Predstavniki organizatorja v kraju potovanja ponujene dodatne storitve (npr. fakultativni izleti) zgolj posredujejo. V lokalnih turističnih agencijah so primerljivi izleti ali rent-a-car včasih bistveno cenejši, kot pri predstavniku.

 1. SPREMEMBA PROGRAMA, REZERVACIJE, ARANŽMAJA

Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (točka 3). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev le z namestitvijo v objektu iste ali višje kategorije v istem kraju ter na lastne stroške. Če v aranžmaju nastanejo pomembne spremembe brez opravičljivega razloga, bo organizator kupcu povrnil celoten vplačani znesek, v kolikor bi kupec odpovedal aranžma pred njegovim začetkom.

Če želi naročnik ali potnik spremembo pogodbe (npr. kraj in čas potovanja, namestitev, prevoz, imena potnikov) in če je taka sprememba mogoča, nastanejo za kupca določeni stroški, ki so odvisni od vsakokratnega organizatorja potovanj. Splošno pravilo je, da kupčeva sprememba potovalne pogodbe ni mogoča, če je do odhoda manj kot mesec dni – sprememba je v tem primeru možna zgolj kot odpoved z odpovednimi stroški (točka 9) ter nova rezervacija. Vsako kupčevo odstopanje od pogodbe povzroči odpovedne stroške opisane v točki 9. Pri t.i. »dynamic packaging« (sestavljenih) aranžmajih so spremembe povezane z visokimi stroški. Podaljšanje bivanja v kraju potovanja je mogoče zgolj po dogovoru s predstavniki ter glede na razpoložljivost namestitve in kasnejših povratnih mest na letalu. Pri počitniškem bivanju, daljšem od treh tednov, nastanejo stroški zaradi prostih mest na letalu, zato je možen obračun izravnalnega doplačila.

 1. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI

Organizator potovanja lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju in potrošniku vrne vsa plačila, ne da bi moral potrošniku povrniti škodo, če:

– organizator potovanja zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja,

– se ni zbralo najmanjše število oseb, navedenih v pogodbi o paketnem potovanju oz. programu potovanja, in organizator potovanja obvesti potrošnika o odstopu od pogodbe v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:

– 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni,

– sedem dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni,

– 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Če v programu ali prijavnici ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje: za potovanje z avtobusom – najmanj 45 potnikov v avtobusu; za potovanje na rednih letalskih linijah – najmanj 25 potnikov v posamezni skupini; za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni mogoče izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj ne sprejemal rezervacij, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja.

V primeru višje sile »force majeure«, ko organizator ne more izvesti potovanja (vojna, pandemija, epidemija, nemiri, zaprtje meja, ipd.) in na to nima nikakršnega vpliva, Turistična agencija Dopustek jamči ter se zavezuje, da se v svojem imenu in imenu potnikov maksimalno trudi povrniti vplačana sredstva, upošteva pa se takrat aktualna zakonodaja (lahko interventna) Republike Slovenije. Turistična agencija Dopustek si v takšnem primeru pridržuje pravico do plačila svojega dela in obračuna administrativnih stroškov, v znesku največ do 10% vrednosti aranžmaja.

 1. ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stornacije (po ZVPot t.i. “odstopnina”). Veljajo dejanski stroški organizatorja potovanja, če ni navedeno drugače, velja naslednja lestvica – za odpoved:

– do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja,

– 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 75% cene aranžmaja,

– 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 85% cene aranžmaja,

– 14 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja,

– neudeležba brez odpovedi (»no show«) ali odpoved aranžmaja že po njegovem začetku  – 100% cene aranžmaja.

Prijavnino, ki je obračunana ob rezervaciji, ne glede na razlog in čas odpovedi zadrži Turistična agencija Dopustek ter si pridržuje pravico do obračuna nastalih administrativnih stroškov.

* Pri nakupu zgolj letalskih vozovnic ali nastanitev in t.i. »dynamic packaging« sestavljenih paketih / aranžmajih, kjer so leti na rednih letalskih linijah, so stroški odpovedi takoj po opravljeni rezervaciji 100% cene aranžmaja.

Skladno s 6. točko prvega odstavka 43.a člena ZVPot potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, NIMA pravice, da v 14 dneh po sklenitvi pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe brez plačila stroškov odpovedi (pravica iz 43.č člena ZVPot).

 1. ODSTOPNINA – ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Ob doplačilu je možno, izključno ob prijavi naročnika, skleniti zavarovanje stroškov odpovedi ali kupiti zavarovalni paket. Zavarovalni pogoji posamezne zavarovalnice oz. t.i. “klavzula” so ločeni od teh splošnih pogojev. Zavarovalno kritje praviloma velja v primeru vojaškega vpoklica, novo nastalih bolezni in poškodb, nesreče ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik mora ob stornaciji zaradi višje sile predložiti dokument ustrezne ustanove (v primeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati, oziroma v primeru smrti mrliški list). Če pride do odpovedi velja, da je potrebno stroške plačati, nato pa izstaviti zahtevek zavarovalnici, ki po presoji upravičenosti zahtevka povračilo odobri oz. ne odobri. Organizator in potovalna agencija nimata vpliva na reševanje zahtevkov.

 1. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi izrednih okoliščin (glej točko 3) ali zamud prevoznih sredstev.

 1. OBEZNOSTI NAROČNIKA, POTNIKA

S prijavo se naročnik zaveže plačati po zavezujoči ponudbi naročeno storitev in se hkrati zavezuje prevzeti vse ostale obveznosti, ki bodo izvirale iz sklenjene pogodbe – tako zase, kakor tudi za vse ostale osebe, ki so navedene v prijavi. Naročnik je dolžan obvestiti vse potnike o njihovih obveznostih iz sklenjene pogodbe, še zlasti glede potrebnih osebnih dokumentov za potovanje, zahtev cepljenja in ostalih pomembnih informacij, ki mu jih posreduje potovalna agencija oz. organizator potovanja.

Naročnik se izrecno strinja, da pisna komunikacija s potovalno agencijo poteka zlasti po e-pošti. Naročnik je dolžan morebitne spremembe svojega e-poštnega naslova ali telefonske številke nemudoma sporočiti potovalni agenciji.

Naročnik je dolžan redno spremljati svoj e-poštni nabiralnik ter se obvezuje spremljati tudi mape z nezaželeno oz. vsiljeno pošto (“junk” oz. “spam”). Naročnik se je dolžan oglasiti tudi na telefonski klic potovalne agencije oz. v razumnem roku poklicati nazaj, če se na klic potovalne agencije ni mogel oglasiti.

Naročnik in vsi potniki so dolžni poskrbeti, da vsi potniki osebno ter njihovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katere potujejo (splošno pravilo je, da mora biti potni list vseh potnikov veljaven vsaj 6 mesecev po vrnitvi domov, znotraj EU pa lahko potuje z veljavno osebno izkaznico); nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalci storitev. V kolikor potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

V primeru, da potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni zanadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si je potnik na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na predstavnika organizatorja oz. na potovalno agencijo. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov. Naročnik oz. potniki so dolžni preveriti potovalne dokumente, še posebej letalske vozovnice, če ustrezajo čistopisu oz. prijavnici / potrditve rezervacije oz. svojim pričakovanjem ter v primeru odstopanj nemudoma kontaktirati potovalno agencijo. Potnik se obvezuje doplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku morebiti preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja eno leto po koncu potovanja.

 1. NASTANITEV V SOBAH IN OPISI

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (npr. in zlasti: pogled na morje, balkon, klimatska naprava, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Smiselno velja enako za štiri- in večposteljne sobe.

Fotografije sob in hotelskih zmogljivosti oz. delov hotela so vedno samo simbolične in niso zavezujoče. Fotografija sobe predstavlja primer sobe in vse sobe v hotelu seveda niso enake; na fotografijah so pogosto predstavljene najlepše sobe v hotelu. Možno je, da je od nastanka fotografij minilo daljše časovno obdobje, včasih lahko zato pride tudi do kakšnih sprememb (adaptacije, dodatna gradnja). Enako velja za slike sob, parkovnih površin, športnih terenov in podobno. Opisi sob in namestitvenih zmogljivosti predstavljajo informativni opis in ne jamčimo za točnost opisa ter fotografij. Prav tako ne odgovarjamo za informacije, ki so podane na spletnih straneh posameznih hotelov oz. spletnih straneh tretjih oseb.

Nastanitev v sobe je, neodvisno od časov poleta, možna skladno s hišnim redom – praviloma med 12.00 in 14.00 uro (pri apartmajih pogosto po 16.00). Sobo je zadnji dan prav tako potrebno zapustiti skladno s hišnim redom – praviloma med 10.00 in 12.00 uro (na primer: če je let nazaj grede ob 23.30 zvečer, morate sobo vseeno zapustiti med 10.00 in 12.00 dopoldne). Tudi koriščenje storitev hotela (predvsem hrane in pijače), ko zapustite sobo oz. preden dobite sobo, je odvisna od politike hotela. Če želite sobo na dan odhoda obdržati dlje, se morate to dogovoriti na recepciji, običajno dan pred odhodom (zaradi sprotnega preverjanja prostih kapacitet) in poravnati ustrezna doplačila. V nekaterih hotelih in objektih imajo na voljo poseben prostor, kjer lahko svojo prtljago shranite do odhoda na letališče, sicer vam prtljago zadržijo v avli hotela. V primeru zamude letala ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev se šteje čas od 14.00 ure na predviden dan prihoda do približno 11.00 ure naslednjega dne. Ob poznem prihodu oz. zgodnjem odhodu iz hotela, ko restavracije in bari ne obratujejo, hotelir ni dolžan postreči večerje oziroma zajtrka (je odvisno od politike hotela).

 1. LETALSKI PREVOZ, PRTLJAGA IN PREHRANA NA POLETU

Pri nekaterih čarterskih poletih predvideni časi poletov niso znani vnaprej oz. ob rezervaciji (zlasti iz Ljubljane). Predvideni časi poletov, so zgolj informativne narave ter se lahko spremenijo – let je lahko tudi zgodaj zjutraj ali pozno ponoči; možno je torej tudi, da je polet na destinacijo zvečer, povratek pa zjutraj, saj pri paketnih potovalnih aranžmajih velja, da sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku. Ne odgovarjamo za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Letalski prevoznik, pa tudi organizator, si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk oz. slabega vremena, nanje pa nimamo vpliva. Potnik je dolžan med 24 in 48 ur pred vrnitvijo preveriti uro povratnega leta in/ali zbirališča za transfer. Potniki, ki potujejo brez namestitve, so se sami dolžni pozanimati za povratni let (kontakt in način preverjanja sta navedena v potovalnih dokumentih).

Večina letalskih prevoznikov na poletih, ki trajajo do 6 ur, NE NUDI brezplačnega obroka prehrane na poletu. Letalske družbe pogosto znižujejo raven vključenih storitev, npr.:

– odsotnost brezplačnega obroka na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, je vedno pogostejša. Preverite s svojim svetovalcem, ali vaš aranžma vključuje obrok na poletu.

– čarterski poleti praviloma sicer vključujejo prevoz prijavljene (“čekirane”) prtljage do 20 kg ali vsaj 15 kg po osebi (podrobnosti preverite s svojim svetovalcem), nizkocenovni prevozniki pa ne. Primeri, ko letalske družbe, tudi na medcelinskih oz. poletih, daljših od 6 ur, v osnovni ceni ne nudijo prevoza “čekirane” prtljage so vedno pogostejši. Vsak dodatni kilogram “čekirane” prtljage doplača potnik sam na letališču, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let praviloma nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Vse letalske družbe praviloma dovoljujejo prevoz 1 kosa ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo potnik nese v letalo in lahko meri: 55x40x20 cm, teže največ 6, 7 ali 8 kg (splošno pravilo, priporočamo, da podrobnosti za rezervirano letalsko družbo preverite na spletu pred poletom). Rezervacijo sedežev večina letalskih družb dodatno zaračuna, ali pa le-ta sploh ni mogoča (zlasti na čarterskih poletih). Prevoz športne prtljage (golf bag, kolo, surf, …) je praviloma prav tako ob doplačilu, ga pa je potrebno najaviti ob rezervaciji. Letalski prevoznik si zaradi tehnično-organizacijskih razlogov pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage, četudi je bil prevoz potrjen. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube ali poškodbe prtljage mora potnik problem prijaviti letalski družbi, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase (obrazec “PIR”). Ne odgovarjamo za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 1. ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti ali opraviti teste in si priskrbeti ustrezen dokument, mednarodno potrdilo (npr. zeleno digitalno potrdilo, rumeno knjižico ipd., z vpisanimi opravljenimi cepljenji oz. testiranji). Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe. Ne odgovarjamo za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 1. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino s pismeno pritožbo po naslednjem postopku:

– Takoj v kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri morebitnem predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa pri ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem namenu.

– Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.

– Najkasneje v 2 mesecih po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo ter priložiti pisno potrdilo s podpisom morebitnega predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Za aranžmaje, kjer je glavni organizator podjetje s sedežem v tujini (Nemčiji, Avstriji ipd.) priporočamo, da potnik poda pritožbo v roku 30 dni po vrnitvi iz potovanja.

Organizator ali potovalna agencija sta dolžna pisno odgovoriti potrošniku na pritožbo najpozneje v osmih dneh po prejemu pritožbe; če potnik ni predložil vseh potrebnih dokumentov, pa v roku potrebnem za pridobitev dokumentov. Maksimalna višina denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo je omejena na znesek cene aranžmaja, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. Predstavniki v kraju potovanja nimajo pristojnosti priznati kakršnihkoli zahtevkov. Smejo zgolj potrditi, da so očitke vzeli na znanje.

 1. SODNA PRISTOJNOST

V smislu 16. točke teh pogojev ima kupec storitve pravico do reklamacije pri organizatorju potovanja. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. Za zahtevke, ki se nanašajo na organizatorja potovanja, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež organizatorja potovanja. Za zahtevke, ki se nanašajo na potovalno agencijo, je pristojno sodišče v kraju, kjer je sedež agencije. Če aranžma vsebuje letalski prevoz, veljajo pogoji letalskega prevoznika ter ustrezne mednarodne konvencije in jih je potnik dolžan upoštevati. Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko v pomoč tudi spletna platforma EU komisije.

 

Standardne informacije za pogodbe o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Organizator paketnega oz. povezanega potovanja (naveden na prijavnici oz. pogodbi o prijavi) prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega podjetje organizator v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz. Več informacij o ključnih pravicah iz zakona, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513 .

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

 • Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.
 • Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje.
 • Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
 • Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesejo na drugo osebo.
 • Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do znižanja zadevnih stroškov.
 • Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, ta turistični paket pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.
 • Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.
 • Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.
 • Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.
 • Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
 • Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.
 • Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi povratek potrošnikov.

V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja (naveden na prijavnici oz. pogodbi o prijavi) , ki onemogočajo ali preprečujejo izvedbo že vplačanega turističnega paketa, imate pravico do izvedbe le-tega, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, pa do vračila vplačil ali povratka v odhodni kraj, v kolikor je bil prevoz del vplačanega turističnega paketa. Za dogodke, ki bi lahko nastopili v takem primeru, jamči jamstvena shema (zavarovalnica ali bančna garancija) organizatorja dotičnega potovanja, ki je razvidna v dokumentih organizatorja (katalog, spletna stran organizatorja …).

 

Bled, 1.1.2024

 

O nas

O nas
Kontakt z nami

Delovni čas:

 • Ponedeljek: 9.00-17.00
 • Torek: 9.00-17.00
 • Sreda: 9.00-17.00
 • Četrtek: 9.00-17.00
 • Petek 9.00-14.00
 • Sobota, Nedelja, Pazniki: Zaprto

Kontakt z nami

Turistična agencija Dopustek
Ulica Jule Vovk Molnar 4, 4260 Bled

M:+386 (0)4 620 02 30
E:info@dopustek.si